• Vi ska ta ansvar för hälsa och miljö i alla led av verksamheten.
  • Vi ska arbeta aktivt med att minimera vår miljöpåverkan med fokus på energi, kemikalier och transport.
  • Vi ska höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare och uppmuntrar dem till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.
  • Vi ska följa gällande miljölagstiftning och krav samt rekommendationer från andra miljöinstitutioner.